UNHCR upozorava da je institucija azila meta napada na granicama Evrope i apeluje na prestanak prisilnog vraćanja i upotrebe sile protiv tražilaca azila i izbeglica

UNHCR upozorava da je institucija azila meta napada na granicama Evrope i apeluje na prestanak prisilnog vraćanja i upotrebe sile protiv tražilaca azila i izbeglica

Ženeva, 28. januar 2021.godine

Zabrinut sve češćim slučajevima proterivanja i prisilnog vraćanja izbeglica i tražilaca azila na morskim i kopnenim granicama Evrope, UNHCR, Agencija UN za izbeglice, poziva države da povedu istragu i prekinu sa ovom praksom. 

„UNHCR neprekidno prima niz izveštaja o tome kako neke zemlje u Evropi ograničavaju pristup azilu, vraćaju ljude nakon što su ušli na njihovu teritoriju ili u teritorijalne vode i upotrebljavaju silu protiv njih na granicama,” rekla je Džilijan Trigs, zamenica Visokog komesara UNHCR-a za zaštitu izbeglica.

„Prisilno vraćanje je naizgled sistematično i praćeno upotrebom sile. Čamci sa izbeglicama bivaju vraćeni nazad. Ljudi bivaju okupljeni nakon iskrcavanja a zatim ih se prisilno vraća u more. Mnogi su prijavili nasilje i maltretiranje državnih snaga.”

Ljudi koji stižu kopnom takođe bivaju neformalno zatvarani i prisilno vraćani u susedne zemlje bez ikakvog razmatranja njihovih potreba za međunarodnom zaštitom.

Konvencija o izbeglicama iz 1951. godine, Evropska konvencija o ljudskim pravima i pravo EU zahtevaju od država da zaštite pravo osoba koje traže azil i njihovo pravo na zaštitu od prisilnog proterivanja, čak i kada je takav ulazak na teritoriju neregularan. Vlasti ne smeju uskraćivati ulazak po automatizmu ili vraćati ljude bez da preduzmu individualnu procenu onih kojima je potrebna zaštita.  

„Poštovanje ljudskih života i prava izbeglica nije izbor, već pravna i moralna obaveza. Dok zemlje imaju legitimno pravo da upravljaju svojim granicama u skladu sa međunarodnim pravom, one takođe moraju poštovati ljudska prava. Push-back je jednostavno nelegalan.” rekla je Trigs. 

„Pravo na azil je osnovno ljudska pravo. Pandemija virusa COVID-19 ne predstavlja izuzetak; moguće je zaštiti se od pandemije a istovremeno obezbediti pristup pravičnim i brzim postupcima azila.” 

UNHCR je evropskim zemljama jasno dao na znanje svoje bojazni. Agencija za izbeglice poziva da se hitno sprovedu istrage o navodnim kršenjima i maltretiranjima zasnovanim na kredibilnim svedočenjima koje potvrđuju nevladine organizacije, mediji i otvoreni izveštaji.

„Zalažemo se za uspostavljanje nezavisnih nacionalnih mehanizama monitoringa da bi se osigurao pristup azilu, sprečila kršenja ljudskih prava na granicama i obezbedila odgovornost. Nezavisni nadzor predlaže i Pakt EU i mi pozivamo zemlje članice EU da ga podrže,” izjavila je Trigs. 

Broj novopridošlih u EU nastavlja da opada iz godine u godinu. Broj osoba koje su stigle morem i kopnom 2020. godine (95.000) niži je za 23 posto u poređenju sa 2019. godinom (123.700 osoba), a za 33 posto u poređenju sa podacima iz 2018. (141.500 osoba).

„Uz tako nizak broj novopridošlih u Evropu, situacijom je moguće upravljati. Žalosna je politizacija azila i podele koje to pitanje stvara uprkos ovakvom smanjenju brojeva.”

UNHCR je svestan da neke države nose disproporcionalno veliku odgovornost za prijem novopridošlica. UNHCR poziva druge evropske zemlje i EU da iskažu solidarnost tako što će im pružiti pomoć. 

UNHCR takođe apeluje na evropske zemlje da nastave da ispunjavaju obaveze koje su preuzele u domenu zaštite izbeglica primajući tražioce azila na svojim granicama, spasavajući ih na moru i davanjem dozvole za iskrcavanje, registracijom i pružanjem pomoći novim tražiocima azila. 

UNHCR je spreman da pomogne državama da ispune ove obaveze u skladu sa međunarodnim pravom o azilu.  

Za više informacija:

U Ženevi, Shabia Mantoo, mantoo@unhcr.org, +41 79 337 76 50

U Evropi, pogledajte spisak  ovde 

 

Geneva, 28 January 2021

UNHCR warns that asylum is under attack at Europe’s borders and urges an end to pushbacks and violence against asylum-seekers and refugees

Alarmed at the increasing frequency of expulsions and pushbacks of refugees and asylum-seekers at Europe’s land and sea borders, UNHCR, the UN Refugee Agency, is calling for states to investigate and halt these practices.

“UNHCR has received a continuous stream of reports of some European states restricting access to asylum, returning people after they have reached territory or territorial waters, and using violence against them at borders,” said UNHCR’s Assistant High Commissioner for Protection, Gillian Triggs.

“The pushbacks are carried out in a violent and apparently systematic way. Boats carrying refugees are being towed back. People are being rounded-up after they land and then pushed back to sea. Many have reported violence and abuse by state forces.”

People arriving by land are also being informally detained and forcibly returned to neighboring countries without any consideration of their international protection needs.

The 1951 Refugee Convention, the European Convention on Human Rights and EU law require states to protect the right of people to seek asylum and protection from refoulement, even if they enter irregularly. Authorities cannot automatically deny entry to or return people without undertaking an individual assessment of those in need of protection. 

“Respecting human lives and refugee rights is not a choice, it’s a legal and moral obligation. While countries have the legitimate right to manage their borders in accordance with international law, they must also respect human rights. Pushbacks are simply illegal.” said Triggs.

“The right to seek asylum is a fundamental human right. The COVID-19 pandemic provides no exception; it is possible to protect against the pandemic and to ensure access to fair and speedy asylum processes.”

UNHCR has made its concerns clear to European states. The refugee agency calls for urgent inquiries into alleged violations and mistreatment based on credible testimonies that are corroborated by non-governmental organizations, media and open-source reporting.

We advocate for national independent monitoring mechanisms to be set up to ensure access to asylum, to prevent rights violations at borders, and to ensure accountability. Independent monitoring is also proposed by the EU Pact and we urge EU Member States to support this”, said Triggs.

Numbers of arrivals to the EU continue to decrease each year. The numbers of those arriving by sea and land in 2020 (95,000) decreased by 23 per cent when compared with 2019 (123,700 individuals) and by 33 per cent when compared with 2018 (141,500).

“With so few arrivals to Europe, this should be a manageable situation. It is regrettable that the issue of asylum remains politicized and divisive despite such declining numbers.”

UNHCR recognizes that some states carry a disproportionate responsibility in hosting new arrivals. UNHCR calls on other European States and the EU to demonstrate solidarity by supporting them.

UNHCR also calls on European countries to uphold their existing commitments to refugee protection by admitting asylum-seekers at their borders, rescuing them at sea and allowing disembarkation and registering and supporting new asylum seekers.

UNHCR stands ready to assist states in meeting these international asylum obligations. 

For more information:

In Geneva, Shabia Mantoo, mantoo@unhcr.org, +41 79 337 76 50

In Europe, please consult the full list of UNHCR spokespeople here 

 

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.